Do bị lỗi màn hình nên mọi người sẽ không thấy được cách mình hướng dẫn tải….có gì mình sẽ làm bù clip cho mọi người nha :(((

Like & Share & Subscribe ủng hộ mình nha
Cảm ơn mọi người rất nhiều
11111111111111111111111111111 11111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 1111111111¶¶¶¶¶111_________________¶¶ 11111111¶¶1_______1111______111_____¶¶ 111111¶¶______11_________11111111____¶1 111111¶____11___1_____11______1111___1¶ 11111¶1___1_____1_____1_________1_____¶1 11111¶__________________1¶¶¶¶1________1¶ 1111¶¶_____¶¶¶¶1______1¶¶_¶¶¶¶¶1_______¶¶ 111¶¶_1_1_¶¶¶¶¶¶¶_1___¶__1¶¶¶¶¶¶111____1¶¶ 111¶_1________11¶¶1___¶¶¶1__1_____1¶¶¶1__1¶ 11¶1__1¶¶1______11_____1____¶¶__1¶¶1__¶¶__1¶ 11¶1__111¶¶¶¶___¶1___________1¶¶1___¶__¶1__¶ 11¶1____1_11___¶¶_____1¶1_________¶¶¶1__¶__¶1 111¶_1__¶____1¶¶______11¶1_____1¶¶1_¶¶¶1¶__¶1 111¶1__¶¶___11¶¶____¶¶¶_¶___1¶¶¶1___¶__¶___¶1 111¶¶__¶¶¶1_____¶¶1_____11¶¶¶1_¶__1¶¶_____¶11 1111¶__¶¶1¶¶¶1___¶___1¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶_____¶¶11 1111¶__¶_1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__¶__1¶¶¶1_¶_____¶¶111 1111¶1_¶¶¶__1___¶___1____¶¶¶¶¶1¶_¶¶____¶¶1111 1111¶1_¶¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶1___1¶¶_____¶11111 1111¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶____¶¶_____¶¶11111 1111¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1____¶__1¶¶______¶111111 1111¶__1¶¶_¶_¶__¶___11____1¶¶¶______1¶1111111 1111¶___¶¶1¶_11_11__1¶__1¶¶¶1___11_1¶11111111 1111¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___11111¶¶111111111 1111¶__________11111_______111_1¶¶11111111111 1111¶_1__11____________1111__1¶¶1111111111111 1111¶__11__1________1111___1¶¶111111111111111 1111¶___1111_____________1¶¶11111111111111111 1111¶¶_______________11¶¶¶1111111111111111111 11111¶¶__________1¶¶¶¶¶1111111111111111111111 1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111111

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/tong-hop/