Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200
Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200
Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200
Tài khoản 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo thông tư 200
Hướng dẫn cách định khoản tài khoản 128: đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.Chúng tôi hướng dẫn các bạn các sử dụng tài khoản 128, Tài khoản 128 là gì?, nguyên tắc kế toán tài khoản 128, hướng dẫn định khoản tài khoản và bài tập tài khoản 128.
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định mà đơn vị có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn, ngoại trừ: Các tài sản tài chính mà tại thời điểm ghi nhận ban đầu đã được xếp vào nhóm ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua:
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
– Các tài sản tài chính đã được xếp vào nhóm sẵn sàng để bán;
– Các tài sản tài chính thỏa mãn định nghĩa về các khoản cho vay và phải thu.

1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản chứng khoán kinh doanh) như: Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

Nguồn: unsen-sambar.com

Xem thêm bài viết khác: https://unsen-sambar.com/chung-khoạn/